مراسم ظهران تابستانی
ساعت ۸:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۳   کلمات کلیدی:


ظهر ا دوساعت بلکه هم بیشتر آب بازی میکنی که دقیقا جنست چروک چروک میشه تازه کاش فقط آب بازی باشه تمام شاپوها توی آب لباسات توی آب اسباب بازی توی آب و خودت هم توی آب ای خدا بعضی وقتا هم که با همون تن خیش آب شرون میای توی حال و یک احوالی از من میگیری
بعضی وقتا هم که میبینم خیلی سرگرمی صدات میکنم محمد فاضل میگی ب یی ولی امان بعضی وقتا که میفهمم سرتو زیر آب میکنی اونقدر وحشت دارم اگر چه که استخرت کوچولوی کوچولوی اما مجبورم مرتب بدون اینکه خلوت بازیتو بهم بزنم بیام نگات کنم دوست دارم باوفا راستی سالگرد قمری ازدواجمون من به بابایی عطر دادم و اونم دسته گل مریم با دودست لباس تو خونه داد و مامان طوبی هم با تبریک پیام کوتاه اکتفا کرد چون خیلی خیلی درگیر نی نی قلو های خاله جونه