پسرم در تاریخ دوازدهم اسفند سال 96دیده به جهان گشود

اینجا همه چیز روشن است مادر جان اگر چه به نظرت اینطور می آیدو گویی رقص باد است بر صورتت اگرچه اینطور به نظرت میرسد فرزندم، گویی صدای اذانی تورا همراهی میکند با گریه هایی که لبخندمی نشیند برلبانم پسرم، اما جای خالی تو در وجودم برای همیشه باقیست محمد عارفم اگر چه به نظرت اینطور نیست چون همیشه میدانم مادر نیستی تا بفهمی وخداروشکر

صدای کش وقوست میآید در این وقت شب که اندک راهی رفتی و وارد ماه سوم زندگیت شده ای

/ 0 نظر / 68 بازدید