دومین قرار

با حس کردن وجودت در من  ، شرایط فیزیکی من به کلی بهم ریخت خوب خیلی چیزا هست که زیاد نمی تونم برات راجع بهشون صحبت کنم ولی امیدوارم وقتی بزرگ شدی وبابا شدی خودت خوب بفهمی  کودک من یعد از این فرصت ها رو غنیمت میشمردم وبرات کتابهای کوکانه خریدیم وخوندم هرچیزی که روی کره زمین بود بابایی میاورد تامن بخورم تا تو هم مزشو حس کنی خلاصه خیلی خیلی دوست داشتیمچشم

/ 0 نظر / 3 بازدید