روز پدر مبارک

از دوهفته قبل اونقدر در تلاش وتکاپوی روز پدر بودم که حد نداشت ولی نذاشتم تا آخرین لحظات بابایی بویی ببره والبته تورو هم یادم نرفت چون پسر مامانی مرد آینده است درنتیجه برای شما هم مثل سال گذشته سه دست لباس تهیه کردم وبا دودست بلوز وشلواری که برای بابایی داده بودم خیاط هدیه دادم امید وارم خوشت اومده باشه دوست دارم

/ 0 نظر / 3 بازدید