ما تازه فهمیدیم که تو اومدی

وقتی با چک بی بی فهمیدیم تو اودی ٢٩ اسفند بود آزمایشگاهی هم نبود در نتیجه تا ۵ فروردین که صبر کنیم تا مطمئن بشیم تو واقعا هستی نمی شد ! بابایی هم که دل تو دلش نبود و زبونش هم به خودش نبود بنابراین روز ١/١/٨٧ به همه خبر دادیم یک کنجدی تو وجود منه وروز ۵/١/٨٧ بود که با آزمایش خون دیگه برامون روشن روشن شد که    .....    {#emotions_dlg.e11}

/ 0 نظر / 3 بازدید