فرهنگ لغت محمد فاضل

مامام بوبی : مامان طوبی
ز: خاله فرزانه
زشته : خاله فرشته
باق : آقای باقری
مو : مامان بزرگ
بابا بو : بابا بزرگ
د شو : آقای دیانی شکلات
پاس : پاستیل
آب س : آب سرد
ممد: محمد
پق : پرتقال
و ادامه دارد

/ 0 نظر / 4 بازدید